Đăng ký mua căn hộ

Thông tin căn hộ
CT-2A [ 30T ]

Tầng 04 -> 33

A

Diện tích: 70.9 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộA

B

Diện tích: 85.09 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộB

C

Diện tích: 84.4 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộC

D

Diện tích: 84.45 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộD

E

Diện tích: 92.9 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộE

F

Diện tích: 100.2 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộF

G

Diện tích: 119.6 m2, Mô tả phòng

vị trí căn hộG
TRỞ VỀ
0243 382 9666
http://gelexiariverside.com.vn
http://gelexiariverside.com.vn/theme